Uncategorized

09Jul 2024

Al een lange tijd lopen de achterstanden van de sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering bij het UWV op. Er is al een hoop gedaan om de achterstanden terug te brengen, maar de kloof tussen vraag en aanbod is nog altijd te groot. Daarom is er vanaf 1 juli 2024 een nieuwe maatregel geïntroduceerd, genaamd […]

13Jun 2024

Wanneer u een werknemer in dienst heeft met aan arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan de situatie zich voordoen dat deze werknemer ziek wordt en het dienstverband vervolgens binnen een aantal weken eindigt. De vraag die vervolgens kan opspelen is of u als werkgever nog moet voldoen aan alle re-integratieverplichtingen, zoals bepaald in de Wet Verbetering […]

23mei 2024

In veel arbeidsovereenkomsten worden concurrentiebedingen opgenomen. De werkgever probeert hiermee doorgaans haar bedrijfsbelangen te beschermen. Omdat het concurrentiebeding de werknemer beperkt tot vrije arbeidskeuze, dient deze alleen te worden opgenomen bij de noodzaak om het bedrijfsdebiet te beschermen. Uit onderzoek is echter gebleken dat dit beding vaak als standaardbepaling wordt opgenomen, ook wanneer er geen […]

29feb 2024

Uit de praktijk blijkt dat veel werkgevers er niet van op de hoogte zijn dat een arbeidsovereenkomst na het einde van de wachttijd niet van rechtswege eindigt. Dit kan leiden tot een zogenoemd ‘slapend dienstverband’. In deze blog zal verder worden ingegaan op de acties die een werkgever kan ondernemen om het dienstverband na het […]

16nov 2023

Uit de praktijk blijkt dat ondernemers vaak niet goed weten welke vragen zij gedurende de sollicitatieprocedure aan een sollicitant mogen stellen en welke mededelingen een sollicitant verplicht is om te doen op het gebied van gezondheid. In deze Q&A worden de meest gestelde vragen beantwoord door onze juridische samenwerkingspartner Frontyr. Q: Welke vragen mag ik […]

16feb 2023

Vanaf 1 juli 2023 hoeft u een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt  (nog) minder lang door te betalen. De termijn van de loondoorbetalingsplicht gaat voor deze groep van 13 naar 6 weken. De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd voorziet in lichtere arbeidsvoorwaarden voor AOW’ers. Daarmee wordt beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker […]

14feb 2022

Werkgevers vragen zich af of zij hun werknemers mogen vragen een QR-code te tonen en of zij hen, bij afwezigheid daarvan, de toegang tot de werkvloer mogen ontzeggen. Hoe meer werknemers met een geldige QR-code, hoe veiliger de werkomgeving, aldus meerdere werkgevers. In onderstaande Q&A geven wij u een antwoord op actuele vragen omtrent de […]

02feb 2022

Mogelijk heeft u er weleens mee te maken gehad: een nieuwe werknemer die zich vlak na de proeftijd ziekmeldt met klachten die al langer aanwezig lijken te zijn. Mag een potentiële werknemer deze informatie zonder consequenties verzwijgen bij indiensttreding? Op grond van de wet heeft een werknemer geen recht op loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid indien de […]

20Jul 2021

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. De Werkwijzer geeft duidelijkheid over wat u als werkgever moet doen tijdens de re-integratie en op welke zaken u extra moet letten. Het is dan ook van belang te weten in welk opzicht de nieuwe versie anders is dan de oude. In het navolgende vertelt […]

02feb 2021

De werkgever heeft een algemene zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Dat betekent dat hij maatregelen en voorzieningen moet treffen om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen of te beperken. Daarom is het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) aangepast. In artikel 3.2 van het Arbobesluit staan algemene uitgangspunten voor de inrichting van arbeidsplaatsen. […]