De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer en voor een inrichting van de werkplek die aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer is aangepast. Vanuit de wetgeving wordt van de werkgever verwacht dat hij zijn werknemers actief instrueert. Hoe een werknemer veilig en gezond zijn werk kan doen dient een terugkerend onderwerp van gesprek te zijn.

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een risico-inventarisatie en -evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren, de genomen maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.

In de wet is bepaald dat de werkgever met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (of bij ontbreken daarvan, de individuele belanghebbende werknemers) overleg heeft over het arbobeleid en de uitvoering daarvan.

Daarnaast moet de werkplek voldoen aan de eisen die worden gesteld aan beeldschermarbeid. Om bedrijven te ondersteunen heeft TNO een risicobeoordelingsinstrument ontwikkeld “Beter achter je schermen” (BAS). Deze checklist kan worden gebruikt om te controleren of er risico’s zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden via de werkplek van uw medewerker.

Wilt u meer informatie over het laten uitvoeren en/of updaten van uw RI&E of over het instellen van een werkplek?
Neem contact op met onze deskundigen via telefoonnummer 085-7731826 of preventie@consensearbo.nl.