In veel arbeidsovereenkomsten worden concurrentiebedingen opgenomen. De werkgever probeert hiermee doorgaans haar bedrijfsbelangen te beschermen. Omdat het concurrentiebeding de werknemer beperkt tot vrije arbeidskeuze, dient deze alleen te worden opgenomen bij de noodzaak om het bedrijfsdebiet te beschermen.

Uit onderzoek is echter gebleken dat dit beding vaak als standaardbepaling wordt opgenomen, ook wanneer er geen noodzaak of aanleiding voor is. Er is in de praktijk een onbalans ontstaan tussen de belangen van de werknemers en werkgevers, ten gunste van de werkgevers.

Belangrijkste maatregelen
Naar aanleiding van bovenstaande signalen heeft het kabinet een ontwerpwetsvoorstel opgesteld met een aantal aanscherpingen van het concurrentiebeding. De belangrijkste maatregelen uit het ontwerpwetsvoorstel zijn:

  • Het beperken van de maximale duur. Een concurrentiebeding kan maximaal voor de duur van één jaar effect hebben.
  • Het verplicht expliciteren van de geografische reikwijdte van het concurrentiebeding.
  • Het motiveren van het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang voor een concurrentiebeding bij alle contracten, dus ook bij arbeidscontracten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan.
  • Het instellen van een verplichte vergoeding voor de werknemer bij een beroep op het concurrentiebeding. De werkgever die zich beroept op een beding is aan de werknemer een vergoeding verschuldigd die voor elke maand dat de beperking duurt gelijk is aan de helft van het loon per maand of een hoger bedrag, indien dat is overeengekomen.

Doelstellingen
Met deze aanscherpingen wil het kabinet bepaalde doelstellingen verwezenlijken. Zo wil het kabinet onder andere een afname van het gebruik van het aantal (niet noodzakelijke) bedingen bereiken, waardoor de vrije arbeidskeuze en de arbeidsmobiliteit bevorderd wordt. Hiernaast zal het meer rechtszekerheid bieden, waardoor conflicten zoveel mogelijk worden voorkomen en de belangen van zowel de werknemer als de werkgever in evenwicht worden gebracht.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een rechtsgeldig concurrentiebeding? De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.